همزمان با اعلام خروج مجاهدين از فهرست تروريستي آمريكا ايرانيان با تظاهرات احمدي نژاد را در نيويورك احاطه مي كنند


به« توفان توئيت» ايرانيان عليه احمدي نژاد «توفان » خبري خروج مجاهدين خلق اصلي ترين و متشكل ترين نيروي مخالف رژيم ايران كه  داراي وفادار ترين اعضا و هواداران در سراسر ايران و جهان مي باشد  همراه با «توفان تظاهرات »  نيز وزيدن گرفته است و بزودي  احمدي نژاد را در نيويورك احاطه مي كند.
خبر گزاري آسوشيتد پرس در اين باره مي نويسد:
نيويورک - هر موقع احمدی نژاد رئيس جمهور ايران به نيويورک می آيد، تظاهر کنندگان به سراغش می روند. آنها می دانند که او در کجا اقامت می کند. هنگامی که او سخنرانی می کند، آنها در مقابل آن ساختمان می ايستند و بنرهايی را در دست می گيرند که او را يک ديکتاتور ناميده و با آدولف هيتلر مقايسه می کند. 
ناتان کارلتون (Nathan Carleton)، سخنگوی گروه ”عليه اتمی ايران متحد شويم“ که برای ورود احمدی نژاد در اين هفته برای مجمع عمومی ملل متحد آماده می شوند، گفت: ”ما می خواهيم او ببيند که از او در اين جا استقبال نمی شود“. 
احمدی نژاد که قرار است روز چهارشنبه در سازمان ملل سخنرانی کند، انتظار می رود برای دومين سال در هتل شيک واريک در نيويورک، اقامت کند. يک سخنگوی اين هتل تأييد نکرد که آيا اين رهبر در آنجا اقامت خواهد کرد يا نه... 
همانند سال گذشته، اعضای گروه ”عليه ايران اتمی متحد شويم“ در خارج و داخل اين هتل تظاهرات خواهند کرد و با اين اميد که خشم خود را از نزديک به احمدی نژاد نشان دهند، يک اتاق در اين هتل رزو کرده اند.