پيام مسعود رجوي به جوانان ميهن اشغال شده پيش به سوي تشكيل يكانهاي ارتش آزادي


يكانها و دسته هاي ارتش آزاديبخش ملي ايران در سراسر ميهن اشغال شده بر پا
مسعود رجوي رهبر جنبش مقاومت ايران در يك سخنراني ويدئويي به مناسبت عيد قربان  در 5 آبان 1391 ضمن تشريح اوضاع رژيم و شرايط بين المللي , زمان را زمان سرنگوني  «رژيم پليد و فاشيزم مذهبي » حاكم بر ايران ناميد و خطاب به جوانان انقلابي ميهن اسير پيام داد :
”آهاي بچه هاي سراسر ميهن اشغال شده, منظورم همون انقلابيون مجاهد و مبارز واشرف نشان است .
بلادرنگ براي بر پاكردن و آماده سازي تيم ها, دسته ها و يكانهاي ارتش آزادي اقدام كنيد و آماده باشيد.

بلادرنگ براي اون شروع به فكر وطراحي كنيد . در سراسر ميهن اشغال شده تا در زمان موعود ودر لحظه مناسب فرصت وفرصت هاي طلايي از دست نرود .
هر ايراني آزاده كه ميخواهد يوغ ستم آخوندي رو در هم بشكند,  و خواهان سرنگوني اين رژيم پليد و فاشيزم استبداد مذهبي است.  و مخصوصا بر عهده جوانان دلير واشرف نشان است.  كه تيم ها دسته ها و يكانهاي ارتش آزادي رو به هر ميزان كه ميتوانند,  درهر كجا از ارس تا خليج فارس,   واز خراسان  تاخوزستان,  از تبريز تا سيستان وبلوچستان,  از كردستان و كرمانشاه,  تا يزد وكرمان برپا و براي اون اعلام آمادگي كنند.”