داستان۳۲۰۰ ايراني که از ۲۶سال پيش در عراق به سر مي برند تا رسيدن به فرجام نهايي فاصله زيادي داردروزنامه لاليبر- چاپ بلژيک: گفتگو با طاهر بومدرا
دوشنبه، ۱۲ فروردين ۱۳۹۲ / ۰۱ آوريل ۲۰۱۳
آنها از تابستان گذشته از کمپ تاريخي اشرف به ليبرتي که يک کمپ سابق امريکايي در حومه بغداد بود، منتقل شدند. اما سازمان مجاهدين خلق ايران که ساکنان کمپ اعضاي آن هستند نگران است و ميگويد شرايط زندگي و امنيتي در ليبرتي بسيار بدتر از اشرف است. 
اين جنبش ايراني که قبلا براي سرنگون کردن شاه تشکيل شده بود و بعد مبارزه خود را عليه ملاها ادامه داد، روز سه شنبه به بروکسل آمده بود تا مقامات اروپايي را براي يافتن راه حلي که بالاخره امنيت اين تبعيديان را تضمين کند ترغيب نمايد. 
حمله موشکي ۹فوريه به ليبرتي که توسط عوامل رژيم ايران در عراق انجام شد، هشت کشته و صد زخمي به جاي گذاشت. سازمان مجاهدين نگران حملاتي ديگر از اين قبيل و خواستار بازگشت به اشرف است که ساختمان هاي محکم تر و جان پناه دارد و به دليل مساحت بسيار بزرگترش، ساکنان در معرض خطر کمتري هستند....
طاهر بومدرا مشاور پيشين نماينده ويژه دبيرکل ملل متحد در عراق مي گويد: حکومت بغداد  همانند رژيم تهران، مدعي است که مجاهدين خلق يک سازمان تروريستي است، آنهم درحاليکه امريکا در سال گذشته و کشورهاي اتحاديه اروپا  سه سال پيش آنها را از ليست خارج کرده اند. 

اين حقوقدان الجزايري تا استعفاي خود در سال گذشته همچنين رئيس دفتر حقوق بشر يونامي در عراق بود. او به اين ترتيب مسئول پرونده اشرف و ليبرتي درسازمان ملل بود و اولين کسي بود که به پايگاه سابق امريکايي ها رفت تا ارزيابي کند آيا مي‌تواند پذيراي ساکنان اشرف باشد. 
طاهر بومدرا در تشريح وضعيت اسف بار بنگال هاي چوبي آن مي گويد در بازديد از ليبرتي: «من يک پايگاه نظامي را يافتم که از ماهها قبل رها شده و مورد غارت قرارگرفته و ويران شده بود». 
بومدرا ميگويد: «من در گزارش خود گفتم اين کمپ به هيچ وجه آماده پذيرش سه هزار نفر نيست. استانداردهاي بشردوستانه فراهم نبود. اما کوبلر گفت بايد مثبت برخورد کنيم تا بتوانيم اين راه حل را غالب کنيم و کاري کنيم که افراد آن را بپذيرند». بومدار همچنين اضافه مي کند: کارشناس سرپناه سازي نيز که توسط کوبلر براي تائيد تأسيسات کمپ استخدام شده بود، وضعيت کمپ ليبرتي را منفي گزارش کرد، ولي ناديده گرفته شد. 
در اين «شامورتي بازي» که مشاور سابق يونامي آن را  افشا‌‌‌ ميکند و به همين دليل در ماه مه گذشته استعفا کرده است. واقعيت امور در بغداد، بروکسل، ژنو، نيويورک و واشنگتن واژگون ميشوند. واقعيت دستکاري و بازنويسي ميشود، کمرنگ سازي ميشود تا جايي که به دروغ تبديل ميشود. او با اظهار تاسف نمونه ديگري را ذکر ميکند و ميگويد عبارت « کشتار و قتل هاي غير قانوني» را  که در گزارش مربوط به حمله به اشرف آمده بود، در بازنويسي  تغيير دادند و به  عبارت «زياده روي پليس» تبديل کردند. 
بومدرا تاکيد ميکند: «در اين دروغگويي عمدي، حقوق بشر و ملاحظات بشر دوستانه به خاطر منافع سياسي و تجاري ناديده گرفته ميشوند». او با يادآوري نقش مشکوک مارتين کوبلر تاکيد ميکند: « او نه فقط در امور مربوط به به اشرف بلکه بطور کلي درعراق. اين هدف را دنبال مي کند که  به هرقيمت از حکومت عراق حمايت شود، يعني راضي کردن مالکي».
طاهر بومدار، مي گويد ديکتاتوري مالکي به همه نهادها و سازمان هاي بين المللي، و فراتر از آن، حتي به سفارتخانه هاي کشورها، دست اندازي مي کند....
نخست وزير عراق به رژيم ايران نزديک است و زير فشار حکومت تهران به هر تلاشي براي از ميان برداشتن اشرفي ها دست مي زند..

۲۸ مارس ۲۰۱۳