عكسهايي از گردهمايي ايرانيان در سالن ويلپنت پاريس

مريم رجوي سخنران اصلي اين گردهمايي بود. شوراي ملي مقاومت ايران كه يك ائتلاف سياسي است و سازمان مجاهدين خلق ايران اصلي ترين نيروي اين ائتلاف مي باشد. هر سال اين گردهمايي بزرگ را با حضور شخصيت هاي سياسي و نمايندگان پارلمانها و گزارشگران رسانه هاي خبري برگزار مي كند.  امسال بنابه فيلمها و تصاوير و گزارش هاي منتشره بزرگترين و منظم ترين گردهمايي از نوع خود بود كه بسياري از شبكه هاي ماهواره اي  آن را مستقيم پخش كرده اند. 
مريم رجوي در اين گردهمايي بر تغيير رژيم در ايران و اتحاد عليه بنيادگرايي و تروريسم تاكيد كرد.
تركيب شركت كنندگان در اين گردهمايي يك جبهه بزرگ ضد بنياد گرايي و اعتبار و وزن شوراي ملي مقاومت ايران به عنوان جايگزين رژيم ايران نشان ميدهد.
اپوزسيوني كه مي تواند چنين گردهمايي بزرگي را برگزار نمايد يك اپوزسيون توانمند و قابل اتكاء مي باشد.
اپوزسيوني كه مي توان روي آن براي تغيير در ايران حساب كرد زيرا از اقبال عمومي برخوردار است و در كارنامه مبارزاتي خود بر نفي تماميت رژيم بنيادگراي حاكم بر ايران و آزادي و استقلال ، برابري زن و مرد و عدالت اجتماعي و پلوراليسم سياسي  تاكيد ويژه نموده است.