سروده ی ستاره ی سٌرخ آذر

تقدیم به دانشگاه؛ سنگر آزادی و جنبش دانشجویی ایران که انتظار مردم ایران از آنان پاک کردن و پالایش دانشگاه از باندهای خمینی چی فاسد و جنایتکار و برافراشتن پرچم آزادیخواهی در پیوند با  حرکت های اعتراضی اقشار جامعه است. 
ستاره ی سٌرخ آذر  
چو خورشید که می کند طلوع 
از درون شب  صبح زخاور
درخشنده تابان و  گرم و  پر شکوه 
طلوع کن؛ طلوع کن؛ 
ای ستاره ی سٌرخ آذر
گرم و سوزان و پر شرر
ای شراره ی نور انقلاب 
پرشرر در آسمان میهنم بتاب؛ 
بتاب؛ بتاب؛ بتاب 
تو شرار سٌرخ خشم میهنی
گویا ترین؛ پویا ترین؛ پیام خلق ایران
تو پیام صبح روشنی 
ای سرای دانش و شعور
سنگر آزادی و رزم و غرور
برخیز و بشکن؛ بسوزان
ظلمت تیره شب را به نور