بزرگترين آرزوي يك بسيجي باسواد !


 اسب تازي شده مجروح به زير پالان
طوق زرين همي در گردن خر مي بينم

ابله ها،كودنهاي،  روزگار، بر مسند، خلافت سفياني 

بدون ذره اي اغراق، اگر سراپاي رژيم از بالا تا پائين را نگاه گنيم، هر آنكسي در اين رژيم دستي در آتش قدرت، اندوختن مال و منال خلق، دزدي، جنايت و اذيت و آزار مردم دارد، همه از نا نجيبان، انگلهايي كه از قبل ديگران ارتزاق مي كنند،هستند.
حالا در اين نظام دايناسوران، هر كس ابله و نادان تر و بيسواد تر است براي رژيم كارايي و توانش بيشتر است.
چگونه!؟   در ايدئولوژي متحجر و قرون وسطايي آخوندي، آنچه نياز جدي براي به كار گيري آن نيست، قشر خاكستري و فكر كردن ،براي مريدانش است.
در اين رژيم، عناصر خرافي و نادان و فاسد، همانند ماشين كوكي هستند، هر وقت، هر جا بخواهند، ظرف يك دقيقه با چماقش حي و حاضر است.
اما،  ابله هاي تحصيل كرده !! درون  رژيم با همه ابله ها رقابت مي كنند، هر چند همه دكتر مهندس هاي رژيم، مدارك دكتراي تقلبيشان را از دانشگاه شكنجه و تعزيرات رژيم گرفته اند، خرده نگيريد، كه خيلي بيسواد اند، اشكالي ندارد، خوب كه تعزير مي كنند و...
 به اين عكس نگاه كنيد، رئيس دانشگاهست!  چه آرزويي دارد!؟

 در جايي كه كودكان، نه مدرسه و نه سر پناه، معلم نه حقوق، بيكاري سرسام آور، نه مدرسه، دانشگاه، سهميه بسيجي و پاسدار هاو...
اما، اين كودن و  ابله، خيالش راحت است، چپاول بر قرار، بچه هايش در بهترين دانشگاهها، بايد  به چيز هاي واهي فكر كند، مگر  برنامه هاي رژيم را نمي بينيد، كه اوج ابله بودن و  تزوير و دو رويي و جنايات رژيم آخوند ها را ترويج مي كند.
نگاه كنيد اين آخوند مكار و بيسواد در رابطه با  رفتن خانمها  به دانشگاه چه مي گويد:به نطر چرچيل:
 فقرو اقتصاد ضعيف فقط دو دليل دارد:
يا حاكمان احمقند يا احمق ها حاكمند.
جنگ و خشكسالي فقط  بهانه اند.
كه بايستي اضافه كرد، احمقهايي كه آلوده به  ايدئولوژي ارتجاعي آخوندهاي چپاولگر و جنايتكار باشد، بدون اغراق براي بشريت، خطرناكند
بلي، اين جانيان بهيج وجه هويت ايرانيان را نمايندگي نمي كند، مقاومتي سترگ  بابرنامه هايي  به غايت انقلابي در ر ابطه با فرداي ايران در همه 
زمينه ها، ارائه كرده است، كه دگر بار  اين زيبا ترين وطن، مهد آزادي، و پيشترفتهاي علمي و آموزشي و... خواهد شد.  
 در آن شكي نيست، ديگر جايي، براي اين حقه بازان، شيادان و نابخردان  نيست.   

اگر جاهلان نباشند چرخ ظلم، ظالمان نمي چرخد.
 


محمود نيشابوري