جمعي از زندانيان سياسي دربند در زندانهاي رژيم خميني، حمايت بخش فارسي بي بي سي از شكنجه در ايران را محكوم كردند

 جمعي از زندانيان سياسي دربند  در زندانهاي رژيم خميني، حمايت بخش فارسي بي بي سي از شكنجه در ايران را محكوم كردند
جمعي از زندانيان سياسي زندانهاي مختلف رژم خمینی (كه اسامي آنها ذيلا امده است) حمايت بخش فارسي بي بي سي از شكنجه در ايران را محكوم كردند.
اين زندانيان كه خود هر لحظه در معرض فشار و شكنجه دژخيمان فاشيسم مذهبي قراردارند، هموطنان آزاديخواه را به محكوم كردن اين اقدام ضد انساني و ضد موازين حقوق بشر، فراخواندند.
 1- جابر آباديان
2-  جواد آباديان
3-  ملك محمد آباديان
 4- هادي آباديان
5- فريد آزموده
6- حسن آشتیانی
 7- محمد امين آگوشي
8- پوريا ابراهيمي
9-رضا اكبري منفرد 
10-  حميد برهاني
11- شفيع محمد بلوچ زهي
12- حمید (ماشاالله) حائری
13- ايرج حاتمي
14- خالد حرداني
15- رسول حردان
16- ايوب ريگي
17-شاهين ذوقي تبار
18- عيد شيرزاد
 19- علی صلان پور
20 - عليرضا فراهاني
21- اصغر قطان
22- آيه الله سيد حسين كاظميني بروجردي
23- صالح كهندل
24- علیرضا گلی پور
25 - سعيد ماسوري
26- ايرج محمدي
27- علي معزي
28- نظام ملازاده
29- پيروز منصوري
30 - غفار نقشبندي
31- اسدالله هادي
32- ميثاق يزدان نژاد
33- بابک آسیابی
34- علی عسگری
گفتني است كه صداها تن از زندانيان سياسي رژيم هاي شاه و شيخ و نيز پناهندگان سياسي، فعالين سياسي و مدافعان حقوق بشر در ايران بيانيه اعتراض به حمايت بي بي سي از شكنجه در ايران را تا كنون زامضا كرده و خواستار حمايت گسترده هم وطنان از اين بيانيه مي باشند. آدرس اين بيانيه براي مطالعه و امضا: اينجا
آدرس براي امضا:  اينجا