بیانیه - اعدام در ایران را متوقف كنید!


٢٠٠٠ اعدام در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی

حسن روحانی در تاریخ ١۹ آوریل ٢٠١۴ بطور علنی از اعدام ها حمایت كرد و گفت این اعدام ها «قانون خداست یا قانونی است كه مجلس تصویب كرده»
گزارش عفو بین الملل در ٢٣ ژوئیه ٢٠١۵ : از ژانویه تا ١۵ ژوئیه ٢٠١۵، ۶۹۴ نفر اعدام شده اند.از زمان تاسیس تئوكراسی حاكم بر ایران، ١٢٠ هزار نفر زندانی سیاسی اعدام شده اند از جمله ٣٠٠٠٠ زن و نیز  درسال ١۹٨٨ در دوماه ٣٠ هزار اعدام سیاسی بدنبال فتوای خمینی.
از زمانی كه حسن روحانی بریاست جمهوری رسید حدود ٢٠٠٠ نفر درایران اعدام شده اند. آمار اعدام در ایران نسبت به جمعیت بالاترین در جهان است و بیشترین اعدام شدگان نوجوانان می باشند. اعدام اقلیت های قومی و مذهبی نیز بطور زیادی افزایش یافته است. حسن روحانی در تاریخ ١۹ آوریل ٢٠١۴ بطور علنی از اعدام ها حمایت كرد و گفت این اعدام ها « قانون خداست یا قانونی است كه مجلس تصویب كرده»
عفو بین الملل در ٢٣ ژوئیه ٢٠١۵ گزارش كرد: ایران بین اول ژانویه تا ١۵ ژوئیه ٢٠١۵، تعداد ۶۹۴ نفر را اعدام كرده است. ...میزان چشمگیراعدام ها در نیمه اول سال، تصویر شرورانه ماشین دولتی در كشتار طراحی شده و به تایید قضاییه رسیده در ابعاد بزرگ را نشان می دهد....مقامات ایران باید ازاعدام صدها نفر بی توجه به حفاظت های بنیادین پروسه قانونی، شرم كنند.
از زمان تاسیس، تئوكراسی حاكم بر ایران ١٢٠ هزار نفر از ناراضیان سیاسی را اعدام كرده است. از جمله در تابستان ١۹٨٨، بدنبال یك فتوای مذهبی، طی چند ماه ٣٠ هزار زندانی سیاسی بخاطر آنكه حاضر نشدند عقاید سیاسی خود  را نفی كنند، قتل عام شدند. سازمان های مدافع حقوق بشر آنرا جنایت علیه بشریت توصیف كردند. كسانی كه مسئول این قتل عام بودند از جمله وزیر دادگستری كنونی دارای مناصب كلیدی در دولت حسن روحانی هستند.


دبیركل سازمان ملل در گزارش خود به شورای حقوق بشر در فوریه ٢٠١۵ نسبت به «تعداد فزاینده اعدام ها» در ایران ابراز نگرانی كرد و گفت كه سازمان ملل مستمر از رژیم ایران خواسته است كه به «اعدام ها خاتمه دهد». دبیركل ملل متحد بطور مشخص نسبت به اعدام های سیاسی ابراز نگرانی كرد.