دريا طوفان كرده شلاقش بزنيد!

 خشايار شا كه  در تاخت و تاز و كشور گشايي و تجاوزات به كشور هاي همجوارش شهر ه بود، هميشه در فكر فتح يونان و سرزمينهاي اطراف آن بودكه، آنچه نيا كانش از دست داده اند را دو باره پس بگيرد. خلاصه با همه تجهيزات و قشون  براه افتادو نزديك ساحل براي استراحت چادر زدند. شبانه دريا طعيان كرد همه ترسيده بودند، خشايارشار فرمان داد: دريا را شلاق بزنيد!
 شلاقهاي بزرگي درست شد و تا صبح بر سطح آب شلاق زدند  تا  همه مشكلات حل شد!، خشايار شاه طوري وانمود مي كرد كه ترس از شلاقهاي او باعث عقب نشيني دريا شده است و گر نه...

داستان بي بي سي بر عكس اين داستان با هزار دروغ و حيله با كمك مزدوران شاه و شيخ بر پيكر مقاومت به خون سرشته بي مهابا شلاق مي زنند، نه تنها برايشان زشت نيست بلكه آنرا ترويج مي دهند، پيوند شاه و شيخ و بي بي سي  با آن كار نامه سراسر سياه نشان دهنده ايستادن روبروي مردم ايران و درست كردن وجهه! براي آخوندها ست. اين آخوند هاي شرزه آنقدر جنايت و خيانت كردند كه حتي در اوايل انقلاب ساواكيها براي حقوقشان 

تظاهرات مي كردند ، حالا شكنجه گر ، بريده مزدور و فرصت طلبان گرد هم مي آيند و داستانسرايي مي كنند.
 بي حكمت نيست الان كه همه مماشات گران در رفتن به ايران براي قرار داد با رژيم سبقت مي گيرند، بي بي سي هم بايد چنين كاري را بكند، دستان خونين رژيم را پاك كند و هر طور شده مقاومت را مورد حمله قرار داده كه گويا در ايران همه با رژيم هستند!
 پليد جفت پليد است -پاك جفت پاك


محمود نيشابوري