مزدوري و مزدور پروري جزء ذات رژيم آخونديست -بخش چهارم

 از آنجا‌يكه هيج پديده اي خلع الساعه ظهور، رشد و نمو نمي كند ، در بستر زمان و شرايط فعل و انفعالاتي صورت مي گيرد كه ماهيت آن شئي را كاملاً عوض مي كند. از آنجائيكه انسان فهم و اراده و اختيار دارد، خوبي و بدي را مي شناسد، زندگي در جامعه را فهم مي‌كند كه بايستي به التزامات آن پايبند باشد
 درست است هر انساني راه خود و مسير زندگيش را انتخاب مي كند تا اينجاي كار  نه تنها ايرادي ندارد بلكه حق مسلم انتخاب فرد است، ولي وقتي منافع فردي از  جمع پيشي مي گيردو برتري طلبي، پر كردن حفره ها و كمبود ساليان را بنحويي از قبل ديگران حل و فصل كند،ديگر انسان عادي نمي تواند باشد.
 اين گونه افراد، ماهيتاً اهل كار نيستند، حالت انگل دارند مي خواهند راحت طلبي كنند، ديگران تر و خشكش كنند، به فكر خودشان هستند، توجهي به دنياي ديگران ندارند، به حالتي مي رسند كه روز بروز   از صفات برجسته انساني تهي مي شوند، دنيا جديدي رويشان باز مي شود، دروغ ، دغلكاري، مردم فريبي، نان را به نرخ روز خوردن، با ديكتاتور  تا هرجا كه بشود همكاري كردن. يعني مي‌شود ، بي هويت  كامل، براي رسيدن اين مسير راه خطا و باطل را مي رود، جاسوسي مي كند و همكاري با ديكتاتور مي كند، ابتدا با لو دادن ساده! بعد  در مزدوري رنگ عوض كرده  هويتش از يك انسان عادي عدول كرده شكنجه مي‌كند و مي كشدديگر بعداز مدتياين گونه كار ها برايش قپه ندارد آنرا شغل شريف! مي دادند چون هر انسان خطا كاري براي اين كه از  واقعيت فرار كند يك سري اراجيف سر هم كرده كه خودش را بي
گناه جلوه دهد. اما بخواهد و نخواند دستش، روحش، قلبش ناپاك و ديگر همسنخي يا ديگر آحاد مردم ندارد.
شيطانسازي، محدوديت عليه مجاهدين در اشرف، ليبرتي و...

 رژيم آخوندي با در نظر گرفتن شرايط عراق، بهزعم خود فشار خود را در چند جبهه عليه اشرف و اشرفيان با بهكارگيري مزدوران و عناصر بهخدمت گرفته عراقي و لابيهاي خارجي در دستور كار قرار داد  تا از آب گل آلود ماهي دلخواه صيد كند. خانواده اشرفيان را با نيرنگ و فريب، وعده و وعيد  بهسوي اشرف گسيل داشت تا آنها را به آغوش گرم خانواده بازگرداند! اعزام نيروهاي معلومالحال عراقي تحت پوش خبر نگار، شخصيت شيوخ و…، تا در برگشت عليه مجاهدين اشرف موضع بگيرند. راه اندازي سايتهاي بدنام كه همگي به بند ناف وزارت بد نام اطلاعات آخوندي وصل و از آن ارتزاق ميكنند، راديوهاي فارسي زبان در آمريكا، اسكانديناوي و انگليس كه ياوهگوييهاي آخوندي را بيان ميكند. خريد قلمبهمزدان روزنامههاي بي پرنسيب عراقي براي چاپ و نشر اراجيف سرهم بندي شده و كليشهيي وزارت اطلاعات آخوندي و…
تلاش پرهزينه و بيوقفه رژيم براي دروغپردازي عليه مجاهدين و مقاومت ايران، همراه با توطئههاي  زنجيرهيي  بهمنظور نابودكردن فيزيكي و سياسي و تشكيلاتي آنها درحقيقت اين را بارز كرد كه رژيم در پهنة ملي و ايراني مانند سه دهه گذشته هماوردي جز مجاهدين و جايگزيني جز شوراي ملي مقاومت ايران  نمييابد در سال86 رژيم آخوندي 9876بار مجاهدين و شوراي ملي مقاومت را در راديو و تلويزيون و مطبوعات و خبرگزاريها و سايتهاي وابسته به اطلاعات نظام و همچنين راديوهاي فارسي زبان هدف تهمت و افترا و لجنپراكني قرار داد. اما با همين عدد هم بهسادگي ميتوان دريافت كه آخوندها  در تمام ايام سال بدون تعطيلي، بهطور متوسط روزانه 27بار به دروغپردازي و فحاشي و لجنپراكني عليه مجاهدين و مقاومت ايران مبادرت کردهاند يا همان دروغ را ازشبكه و كانال ديگري به خورد مستمعان  خود داده اند.
 رژيم  از ترس و استيصال در رابطه با مجاهدين، خيل عظيمي از  مفتخوران، دروغ گويان ، عريضه نويسان را استخدام كرده و با درست كردن هزاران سايت براي مزدورانش، عليه مقاومت لجن پراكني مي كند. در دستگاه آخوندي طيفي كه اصلاً از عقب مانده ترين اقشار  هستند به خدمت رژيم در مي‌آيند ، هزاران كتاب نوشتند و روزنامه توليد كردند هزاران نسخه مجاني ارسال كردند و مي كنند، تا جايگاه مقاومت را در اذهان عمومي خراب كنند، نشد كه نشد. 
 تا جايي در تاريخ به رژيمهاي ديكتاتوري بر مي گردد هيج رژيمي به انداره آخوند ها چه بلحاظ مالي، استخدام مزدور، تبليغات، دروغپردازي، تهديد،سركوب و ارعاب و... در رابطه با سازمان سياسي مثل مجاهدين انجام نداده است كه اين خود گواه بارزي از ضعف رژيم و گستردگي مقاومت سازمانيافته را مي دهد.  در يك كلام شبكه هاي خاصي در اكثر سفارتها و وزارت خانه هاي رژيم سر گرم  مزدوري و لجن پراكني عليه مقاومت هستند. يعني كار و كاسبي شان مزدوري عليه مقاومت است وبس.
ريشه ها و فاكتهاي تاريخي:
هر رژيم ديكتاتوري براي مرعوب كردن جامعه شگرد هاي ضد انساني خاصي را به كار مي برد، با تبليغات، با خريد مطبوعات و رسانه ها با سانسور و تفتيش عقايد با سركوب و دار ودرفش و... جلو رشد  تظاهرات و نارسائيها و نا آرامي ها راحتي موقت هم شده را مي گيرد.
 هيتلر، كه دم از  آريايي بودن و نژاد برتر مي زد، با تبليغات كوبلزي و وعده و وعيد در ابتداي كارش اذهان عمومي را به خود جلب كرد، ولي جنگ افروزي و خيانت  او، مردم را متوجه  اين ديكتاتور برزگ كرد، هيتلر  دستور داد،حتي در كوچه و بازار، بعضي از شهر جمجمه 
عابرين را انداره گيري كنندو كساني كه قسمت كاسه سرشان كوچكتر بود را انگ يهودي  مي زدند و در صدد دستگيري و ارعاب آنها بودند و آنها را خائن و مزدور  مي ناميد.
 خميني ملعون با علم كردن اسلام، جنگ افروزي، اسلام در خطره، همه با هم، اميال حيوانيش را در از بين بردن خانواده ها و پاشاندن آنها و بوجود آوردن اختلاف بين اعشاي خانواده و با اهرم فشار و سركوب بر اريكه قدرت سفيانيش تكيه زد، همه كس را غير از  ايادي خود كفار، منافق و خائن عنوان مي كرد.
 ولي در عالم واقعيت نه تنها در ايران بلكه در اين دوران معاصر در تمام دنيا هيج كس به مردم ايران و  همه مردم جهان اين قدر خيانت نكرد، خائن برزگ قرن بيست و بيست و يكم خميني و اياديش هستند چون ايدئولوژي آنها سر بريدن انسانيت از آغاز بوده است  از اين رو اشاعه مزدوري و تن پروري ازصفات بارز اين رژيم جاني و ديكتاتور است، مزدور استخدام مي كند در همه جا دانشگاه، ادارات، كارخانه ها، مساجد و خيابانها تا رژيم نامشروعش را با پوش مردم هميشه در صحنه سر اپا نگه دارد.
حالا كسي  كه در عصر  آگاهيها، اين قدر جنايت مي كند، لشكر كشي راه مي اندارد ، ميليونها انسان را به كشتن مي دهد ، جنگ افروزي را در منطقه دامن مي زند و آنرا 
ادامه مي دهدو هر آن كس از اين رژيم به هر نحويي دفاع مي كند، جاسوسي كند ، دستگير كند ، شلاق بزند، سايت درست كند و زمينه قتل اشرفيان را بوجود مي آورد، كتاب دروغ بنويسد، براي مالكي نامه تشكر از قتل اشرفيان بنويسد و يا در خارج  ضد مجاهدين لجن پراكني كنند و... همه و همه خائن، مزدور هستند حالا فوكل كرواتي باشند يا ريش درازي، فرقي نمي كند. 
پليد جفت پليد است               پاك جفت پاك
محمود نيشابوري