مسعود رجوي: زهر اتمي نقطة عطف در سرنوشت رژيم آخوندي


 تازه ترين پيام مسعود رجوي (فيلم  اينجا )  جنگ آزاديبخش و سرنگوني خلافت ارتجاعي، انتخابات آزاد و تدوين قانون اساسي جمهوري جديد در مجلس موسسان و قانونگذاري ملي حق مسلم مردم ايران است. 

ديگر سبوي بْمب اتمي آخوندها  بشكسته و پيمانه ي آنها  ريخته  است. شكست تضمين بقاي رژيم با بْمب اتمي پس از كارزار بيست و چهار سالة مقاومت ايران، خامنه اي با اتمي، بي اتمي، سرنگون، سرنگون، سرنگون...! مردم ايران به چيزي كمتر از سرنگوني رژيم ولايت فقيه  و استقرار آزادي و حاكميت مردم رضايت نمي دهند اين هستة مركزي كارزار ملي و ميهني  با اين رژيم بوده و خواهد بود.
جنگ آزاديبخش و سرنگوني خلافت ارتجاعي، انتخابات آزاد و تدوين قانون اساسي جمهوري جديد در مجلس موسسان و قانونگذاري ملي حق مسلم مردم ايران است.
كارگران، دهقانان، معلمان،پرستاران،دانشجويان و عموم اقشار وطبقات خلق در زنجير براي در هم شكستن خط فقر و چپاول و اعادة حقوق خود بپاخيزيد. 
اكنون رفع تحريم از اين رژيم  نه تنها هيچ مساله اي حل نمي كند بلكه بر ابعاد بحران سرنگوني مي افزايد و آن را  عميق تر مي كند.
از نقطة عطف گذشتيم، مماشات، دلالي  و داعيه اصلاح و اعتدال براي اين رژيم ديگر  اثر ندارد!
فراخوان به عموم نيروهاي  آزاديخواه و استقلال طلب، به جبهة همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي 
 به راستي كه مقاومت ايران چه خطر عظيم و هولناكي را نه فقط از سر مردم ايران بلكه از سر جامعه بشري بطور نسبي و مقطعي هم كه شده، دور كرده است. بْمب سازي اتمي از سوي آخوندها در اثر ضربات افشاگرانه و  روشنگرانه يي كه از سوي  مقاومت دريافت كردند، به تاخير افتاده است. اين براي ما يك وظيفة ملي و ميهني و در عين حال بالاترين خدمت به صلح و سزاوار سپاسگزاري از سوي  جامعه بين المللي است. با اين همه از آنجا كه اين فاشيسم ديني و  رژيم  دجال وضد بشري، با غصب حاكميت و  با سركوب و كشتار و قتل عام، يه دهة  متوالي به جنگ آشتي ناپذير با مردم ايران برخاسته و سراپا در جنگ با خلق ماست، تاكيد مي كنيم كه «زن و مرد جنگيم» جنگ و مقاومت در برابر اين رژيم وظيفه و  حق مسلّم ماست.  با او در جنگ بوده وهستيم. با غني سازي، بي غني سازي، با اتمي و بدون اتمي. اعم از اينكه دولتهاي جهان، از كوچك تا بزرگ، با آن در صلح و سازش باشند يا در جنگ و تضاد و دعوا. نبرد و مقاومت براي آزادي، حق مسلّم مردم ايران در هر وضعيتي است.  
در عين حال خوب مي دانيم كه تا اين رژيم در ميهن ما حاكميت دارد،  آفت و تهديد براي همگان، بدون استثنا، نجنگيدن و قيمت ندادن است. تن دادن است. وادادن است.
اين ساده ترين و بي دردستر ترين انتخاب است. بار خدايا ما را از اين ننگ و ذلّت مصون دار.   هيهات مٍنّا الذّله.  
از اين رو به خلق محبوب و مظلوممان به سنت زيارت در آستان خون خدا، سيد الشهداء مي گوييم:
حُربْ لٍمُنً حاربكُمْ  و ولّيْ لٍمُنً والاكٌم و عُدْو لٍمُنً عادا كٌم
در جنگ با هرآنكه با شما در جنگ است و دوستدار هر آنكس كه شما را دوست دارد و دشمن هر آنكس كه با شما دشمني مي ورزد.
سلام بر خلق سلام بر آزادي