عكس يك بي حجاب كه دچار كرامات شيخ گشته است!

از كرامات شيح ابله و بي سواد        
امام جمعه اصفهان: بی حجابی باعث بیماری روده و معده می شود!

اين آخوندهاي پست و فرومايه در حجر ه هاي قرون وسطالي نشسته و دارند  اراجيف و دروغ و يكسري  مزخرقات خراقي را به خورد مردم مي دهند. بنا  به گفته اين آخوندك گويا دكتر ها بايد دنبال كار ديگري بروند و شايد منبعد استادان دانشكده پزشكي همين آخوند ها بشوند ،البته دانشجويان سهميه اي بسيجي   در حال دكتر شدن هستند و بدون كنكور درس مي خوانند.  متن  زيررا بخوانيد و  بحنديد كه چگونه اين نابخردان حكومت مي كنند.
امام جمعه اصفهان: بی حجابی باعث بیماری روده و معده می شود!
خبرگزاری حکومتی فارس: آیت‌الله سیدابوالحسن مهدوی امام جمعه موقت اصفهان گفت: آموزش و پرورش باید پوشش چادر را از مقطع اول ابتدایی الزامی کند، چرا که دانش‌آموزان از همان ابتدا با حیا بزرگ می‌شوند و آثارش را در جامعه می‌بینند.
آیت‌الله مهدوی با بیان اینکه سلامت جسم، ارمغان پوشش کامل با چادر مشکی است، افزود: پزشکان معتقدند هیجاناتی که به روح انسان وارد می‌شود، بیماری جسمی برای انسان می‌آورد، به طوری که بی‌حجابی و بی‌بندوباری این هیجانات را به روح انسان وارد می‌کند.
وی ادامه داد: طبق اعلام پزشکان، بیماری روده و معده از این هیجانات آغاز می‌شود و به سایر اعضای بدن سرایت می‌کند، بنابراین اگر انسان به سلامتی جسمی خود اهمیت می‌دهد، باید بهترین پوشش را که چادر مشکی است را به سر کنند.
مرگتان باد 
محمود نيشابوري